Workshops:

This Da Wu (Big Dance) Qigong set is as taught by Chinese Health Qigong Association Master Instructors:

Madam Wang Jing & Madam Faye Li Yip