Workshops:

This Liu Zi Jue (6 Healing Sounds) Qigong set is as taught by Chinese Health Qigong Association Master Instructors: Professor Zhang Yun Ya & Madam Faye Li Yip (President British Health Qigong Association)