Workshops:

This Taiji Yang Sheng Zhang (Stick) Qigong set is as taught by Chinese Health Qigong Association Master Instructor:

Madam Lai Jian Hui