Steve Goodeve with Chinese Health Qigong Association Master Instructors (clockwise from top):

Master Faye Li Yip, Professor Yu Ding Hai, Professor Zhang Yun Ya, Master Tary Yip,

Master Yang Yu Bing, Master Lai Jian Hui, Master Tao Su Xiu & Master Wang Jing