Steve Goodeve with Chinese Health Qigong Association Master Instructors (clockwise from top):

Madam Faye Li Yip, Professor Yu Ding Hai, Professor Zhang Yun Ya, Master Yang Yu Bing, Madam Lai Jian Hui,            Madam Tao Su Xiu & Madam Wang Jing